Privacyverklaring Audiovolt

Inleidende bepalingen
Nieuwenkamp Handelsonderneming B.V. (hierna: Audiovolt) vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens door Audiovolt. U wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Audiovolt is statutair gevestigd aan de Markerkant 10, 128 (1316AL) te Almere en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 72283688. Audiovolt is per e-mail te bereiken via info@audiovolt.be en telefonisch op 036-7603333.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Audiovolt omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Audiovolt aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Audiovolt.

De verwerking van persoonsgegevens door Audiovolt valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Audiovolt behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen u en Audiovolt. Door ondertekening van deze Privacyverklaring geeft u tevens de vereiste toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Audiovolt te verstrekken, is Audiovolt niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Audiovolt niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om administratieve redenen, zoals maar niet uitsluitend het verwerken van orders en het toezenden van producten. In de offerte of tijdens het bestellen via de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer en betaalgegevens. Via de offerte wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om in contact te kunnen komen met u, maar ook voor het toezenden van nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief. Hiervoor kunt u contact opnemen met Audiovolt via info@audiovolt.be. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn van 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen u en Audiovolt, met uitsluiting van de gegevens welke vermeld staan op stukken die Audiovolt dient te bewaren in het kader van de fiscale bewaarplicht. Deze gegevens worden voor 7 jaar bewaard.

Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Audiovolt zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor Audiovolt. U kunt hierbij denken aan de boekhouder van Audiovolt.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Audiovolt op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Audiovolt heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Audiovolt werkt met een SSL-certificaat.

Uw privacyrechten 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u de door u verstrekte gegevens wil inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@audiovolt.be.

Klachten
Mocht u een klacht willen indienen over Audiovolt met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@audiovolt.be.  Ook kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).